400

Historia osiedla

Najwcześniejsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszych Michałowic, odkryte przez archeologów w 1985 roku, pochodzą z epoki brązu (1200- 600 p.n.e.) i związane są z kulturą łużycką. Są również ślady osadnictwa okresu wpływów rzymskich (I-IV w. n.e.) i być może w kilku miejscach pozostałości z XI i XII wieku.

Pierwsze wzmianki na temat osadnictwa na terenie Michałowie, Komorowa, Pęcie i Opaczy sięgają XIII wieku. Ziemie michałowickie należały wówczas do tzw. "klucza raszynieckiego" z siedzibą w Raszyńcu (obecnie Raszyn) będącego w posiadaniu rodziny Raszynieckich.

W wiekach XIV i XV ziemie te należały do szlachty rodu Ładziców herbu Lada.Brak jest jednak wiarygodnych źródeł pisanych, które pozwoliłyby ustalić, czy Michałowice istniały w XIV wieku i czyją były własnością.

O tym, że właścicielami Michałowic była szlachta herbu Łada, dowiadujemy się dopiero z dokumentów datowanych na lata dwudzieste XV wieku. Wymienić wypada kilka imion tych odległych właścicieli, a może i założycieli Michałowic: Franciszek (1422), Jakób (1423), Michał syn Krystyna (1427) piszący się z Raszyna, ale czasem również z Michałowic .
Prawdopodobnie ów Michał był potomkiem wcześniejszego Michała, przez którego założona wieś, dla zaznaczenia, że jest już wyłącznie jego własnością, nazwana została Michałowicami.

Właściciele Michałowic zmieniali się początkowo w obrębie pokoleń rodu Ładów, dopiero później pojawiają się inni właściciele np. Maciej syn Jajka z Michałowic (1470), Wacław (1472), Piotr ze Zgorzały (1472), Roch syn Stanisława Michałowskiego herbu Łada (1453).

W XVI wieku tereny objęły rodziny Michałowskich i Opackich, od których to rodów wywodzą się nazwy poszczególnych miejscowości wchodzących w skład obecnej gminy Michałowice.

Źródła archiwalne podają, że we wsi Michałowice w 1827 roku żyło 150 mieszkańców w siedemnastu domach. W XIX wieku wieś poddano kolonizacji niemieckiej. W 1896 roku folwark w drodze spadku otrzymała Zofia Maria Barbara księżna Świętopełk Czetwertyńska.

W 1929 roku w wyniku kolejnej licytacji, zadłużone w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim dobra ziemskie Michałowice, nabyła hrabina Barbara Remigiuszowa Grocholska. Jednak i ona nie potrafiła podźwignąć upadającego majątku. Dlatego też w czerwcu 1932 roku sprzedano na licytacji 136 ha ziemi pod parcelację. Decyzję tę podjęto również i z tej przyczyny, że przez teren dóbr przeprowadzono linię Elektrycznej Kolei Dojazdowej (1927), łączącej Warszawę z Grodziskiem Mazowieckim.

W tym momencie rozpoczyna się współczesna historia Michałowic jako zurbanizowanego osiedla domków jednorodzinnych. Pierwsi mieszkańcy Osiedla Michałowice zaczęli zasiedlać je w 1934 roku; do momentu wybuchu II wojny światowej powstało około pięćdziesięciu domostw. Ich właścicielami byli głównie urzędnicy, przedsiębiorcy, rzemieślnicy, ludzie wolnych zawodów oraz wojskowi.

Podczas okupacji domy nowych mieszkańców zaludniły się uciekinierami z Warszawy, rodzinami i znajomymi. W czasie Powstania Warszawskiego wojska niemieckie, które przedtem rzadko zapuszczały się do Michałowic, zajęły partery większości budynków. Po zakończeniu wojny braki mieszkaniowe w pobliskiej Warszawie przyczyniły się do szybkiego rozwoju osiedla.

Około 1950 roku została erygowana parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a w pięć lat później wybudowano pierwszy drewniany kościółek; większy murowany powstał w 1969 roku.

W 1951 roku rozpoczęła działalność siedmioklasowa szkoła podstawowa mieszcząca się w drewnianym baraku, a od 1960 roku w piętrowym murowanym budynku, w którym przewidziano również oddział przedszkolny.

Wraz z rozrastającym się osiedlem rosła liczba jego mieszkańców, przybywało dzieci. W 1979 roku oddano do użytku nowe gminne przedszkole położone w centrum osiedla tuż obok szkoły i Kościoła. W 1986 r. rozpoczęto rozbudowę szkoły, dobudowując kolejno dwa nowe skrzydła i halę sportową z prawdziwego zdarzenia. W 2002 r. oddano do użytku budynek Gimnazjum, które otrzymało imię Księcia Józefa Poniatowskiego. Natomiast w październiku 2006 r. Szkoła Podstawowa otrzymała imię Papieża Jana Pawła II . Przy Zespole Szkół uruchomiono również kompleks sportowy ze sztucznym lodowiskiem.

Źródła:Ewa Kisiel, Zarys historyczny miejscowości Michałowice, http://biblioteka.michalowice.plKrótka historia terenów obecnej Gminy Michałowice, http://www.michalowice.plTomasz Terlecki, "Łada? Ciołek? Prus?", U nas o.k, nr 10 (79) rok VII, październik 1998

źródło

  1. Ewa Kisiel, Zarys historyczny miejscowości Michałowice, http://biblioteka.michalowice.pl
  2. Krótka historia terenów obecnej Gminy Michałowice, http://www.michalowice.pl
  3. Tomasz Terlecki, "Łada? Ciołek? Prus?", U nas o.k, nr 10 (79) rok VII, październik 1998