Artykuły

Protokół z zebrania 7 lipca

PROTOKÓŁ

z zebrania ogólnego mieszkańców Osiedla Michałowice zwołanego przez Przewodniczącą Zarządu Osiedla Michałowice na dzień 05 lipca 2016 r (wtorek) godz. 19.00 pierwszy termin, godz. 19.30 drugi termin.

1. Otwarcie zebrania i zatwierdzenie porządku obrad, oraz wybór sekretarza zebrania.

W związku z brakiem kworum zebranie zostało otwarte przez Beatę Rycerską przewodniczącą ZOM w drugim terminie, czyli o godz. 19.30. Na sekretarza zebrania przez aklamację został wybrany Paweł Cichocki. Mieszkańcy wyrazili swoje oburzenie, że na zebranie w tak ważnej sprawie nie przybył Wójt. Przewodnicząca ZOM odczytała pismo usprawiedliwiające nieobecność Wójta, które nie zostało przyjęte do wiadomości przez obecnych na sali.

2. Przyjęcie protokołu z zebrania ogólnego mieszkańców z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Sekretarz zebrania odczytał protokół z zebrania z 14.04.2016 r, który większością głosów został przyjęty.

3. Informacja dla mieszkańców dotycząca zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pozwalających na budowę centrum handlowego oraz przedstawienie korzyści i zagrożeń.

Na początku Rafał Wójcik streścił przebieg sesji Rady Gminy na której zostały przegłosowane zmiany w Studium.... pozwalające na budowę hal handlowych powyżej 2000 m2.

 • potencjalny inwestor nie był w stanie określić ilości potencjalnych klientów Centrum handlowego, stwierdzenie że to 80% przejeżdżających osób alejami Jerozolimskimi wywołało salwę śmiechu;
 • wójt nie dawał żadnych gwarancji, że inwestor zrealizuje swoje wizje Centrum przedstawiane obecnie;
 • nie przedstawiono rozsądnego rozwiązania dojazdu do Centrum;
 • z jednej strony miałby być wiadukt łączący al. Jerozolimskie z Centrum wybudowany przez GDDiM wiadomo kiedy i za co, z drugiej strony obwodnica Michałowic, którą podjął się budować inwestor a gmina ma ją w planach... do realizacji;

Poinformował też obecnych kto jak głosował w sprawie studium. Obecni na sali wyrazili swoje oburzenie zwłaszcza wobec radnych z terenu Michałowic, którzy głosowali za zmianami w studium. Padały głosy kto ich wybrał i czyje interesy reprezentują.

Po tym wstępie Jarosław Hirny-Budka odczytał obecnym krótkie kompendium wiedzy dot. inwestora i inwestycji „Centrum handlowe” oraz stanowisko Zarządu Osiedla Michałowice w tej sprawie, podkreślając zagrożenia płynące z realizacji pow. inwestycji. Jedyną korzyścią mogłyby być podatki, ale nikt nie jest w stanie określić ich wysokości i zagwarantować ich wpłynięcie do kasy.

Ważną informacją dla naszej sprawy jest fakt iż spółki kontrolowane przez naszego potencjalnego inwestora (z kapitałem założycielskim od 5 do kilkunastu tysięcy złotych i nie prowadzące żadnej działalności) wyłożyły ponad sto milionów złotych aby pozyskać tereny pod budowę centrum na terenie gminy Lesznowola (Mysiadło). Działania te jednak nie powiodły się dzięki zdecydowanej postawie mieszkańców oraz złożonych praw własności do gruntu, którzy założyli Stowarzyszenie i zatrudnili kancelarię prawniczą oraz doprowadzili do pozbycia się „uciążliwego inwestora”.

Wiadomością z ostatniej chwili jest informacja, iż w ostatnich dniach czerwca br. ANR sprzedała działkę rolną nie znanemu inwestorowi , gdzie ma powstać centrum logistyczne wysokiego składowania.
Do dnia dzisiejszego nie udało nam się ustalić nabywcy.(patrz mapka)

4. Dyskusja na powyższy temat.
Po raz kolejny padło pytanie dlaczego Wójt znajduje czas na „mało ważne spotkania” a jest nieobecny kiedy omawia się tak ważne sprawy, dotyczy to też nieobecnych radnych.
Mieszkańcy jednoznacznie stwierdzili, iż realizacja planowanej inwestycji:

 • zniszczy drogi w Michałowicach i okolicy;
 • stworzy realne zagrożenie życia w związku z dopuszczeniem na drogi kilkadziesiąt razy większego ruchy;
 • spowoduje napływ mieszkańców obcych nam kulturowo;
 • spowoduje zwiększenie przestępczości;
 • spowoduje znaczące obniżenie wartości nieruchomości;
 • dopuszczamy jednak możliwość realizacji centrum dopasowanego do naszych potrzeb pod warunkiem przedstawienia konkretnego projektu który uzyska akceptację mieszkańców a wykonawca zagwarantuje nam jego realizację zgodnie z zaakceptowanym projektem;
 • muszą być powtórzone konsultacje społeczne w tej sprawie;
 • decyzja RG musi być anulowana.

5. Wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego uchwalonych zmian oraz dalszych kroków.

W wyniku dyskusji stwierdzono, że zostały naruszone zasady dialogu społecznego. Dotychczasowe konsultacje społeczne nie mogą być uznane, gdyż od 2013 r zmieniła się struktura własności. Przy kilkunastu właścicielach działek nie istniało zagrożenie ze strony potencjalnych inwestorów iż wybudują nam jakieś monstra i nikt nie wnosił zasadniczych zastrzeżeń do wyłożonego studium. Natomiast w momencie skupienia wszystkich działek praktycznie w jednym ręku mamy diametralnie inną sytuację i stwarza to szereg poważnych zagrożeń pomijając fakt iż potencjalny inwestor ma bardzo złą opinię.
Zastanawiający jest fakt, że dopiero po skupieniu wszystkich działek przystąpiono do zmian studium.
Postanowiono zwrócić się do wojewody z prośbą o unieważnienie decyzji RG Michałowice.
Należy powtórzyć konsultacje społeczne w sprawie budowy Centrum.
W związku z utratą zaufania do Wójta postanowiono podjąć kroki, aby doprowadzić do usunięcia Wójta ze stanowiska.

Pan Tomasz Chilarski poinformował zebranych iż jest w trakcie rejestracji stowarzyszenia, którego celem jest obrona interesów Mieszkańców.

W wyniku dyskusji ustalono, iż w/w stowarzyszenie będzie reprezentować interesy mieszkańców i podejmie odnośne kroki w celu doprowadzenie do unieważnienia decyzji RG oraz usunięcia Wójta ze stanowiska. Przygotowano pismo skierowane radnych Gminy Michałowice, uświadamiające im konsekwencje wynikające z przegłosowania studium. Pismo to zostało podpisane przez mieszkańców.

6. Podjęcie uchwały o wygaśnięciu mandatu Beaty Rycerskiej jako członkini Zarządu Osiedla Michałowice.

W związku z wybraniem Beaty Rycerskiej na przewodniczącą ZOM, poddano pod głosowanie Uchwałę Ogólnego Mieszkańców Osiedla Michałowice o wygaśnięciu mandatu członkini ZOM. Uchwałę przyjęto przez aklamację.

Sekretarz zebrania

Paweł Cichocki

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.