Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach

ul.Szkolna 15
05-816 Michałowice
tel. 022 723-86-21
fax 022 723-84-58

http://www.spmichalowice.pl

 

Historia szkoły

 

Szkoła rozpoczęła działalność w 1945 roku jako filia publicznej Szkoły Powszechnej w Czechowicach. Były w niej 3 oddziały i 3 etaty nauczycielskie. Początkowo szkoła mieściła się w prywatnym lokalu przy ulicy Cichej, a w 1948r. została przeniesiona do baraku przy ulicy Szkolnej.

W roku szkolnym 1950/51 stała się filią Szkoły Powszechnej w Opaczy Dużej, a od roku szkolnego 1951/52 zaczęła funkcjonować jako samodzielna placówka pod nazwą Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Michałowicach.

Kierowniczką szkoły była najpierw Maria WYSZOMIRSKA, a następnie Stanisław WOJCIECHOWSKI, który usilnie zabiegał o budowę nowego gmachu. Projekt ten został zrealizowany i w 1960r. oddano do użytku nowy budynek, w którym rozpoczęło naukę 282 dzieci, a pracę – 8 nauczycieli.

W 1984r. rozpoczęto następną modernizację szkoły
i w lutym 1989r. budynek powiększył się o 10 sal lekcyjnych wraz z zapleczami, a w roku 1996 powstała nowa hala sportowa.

W 1999r. wraz z reformą oświaty nastąpił podział
na klasy I-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum.

Po S. WOJCIECHOWSKIM funkcje kierownicze pełnili:

1962 - 1972 - Jakub WASIŃSKI
1972 - 1975 - Gerard JACHOWICZ
1975 - 1976 - Włodzimiera BALIJ
1976 - 1982 - Gerard JACHOWICZ
1982 - 1984 - Bogusław BIERNACKI
1982 - 1990 - Tomasz MALISZEWSKI
od 1990 r. kierownikiem szkoły jest Andrzej OLĘCKI

 

Misja i cele szkoły

 

- Wspieranie ucznia w poznawaniu i wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego oraz budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”.
- Tworzenie warunków do efektywnego zdobywania wiedzy przez uczniów i rozwijania ich zainteresowań w atmosferze akceptacji.
- Uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych.
- Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się.
- Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i wdrożenie uczniów do praktycznego stosowania zdobytej wiedzy.
- Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka i rozwijanie umiejętności współdziałania oraz nawiązywania pozytywnych kontaktów z innymi osobami.
- Uwrażliwienie na wartości moralne i wartości ponadczasowe.
- Rozwijanie w uczniach postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur, wyznań itp.
- Wzbudzanie szacunku dla wspólnego dobra oraz poszanowania własności prywatnej.
- Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
- Budowanie przynależności ucznia do społeczności szkolnej, lokalnej, kraju i Europy.
- Promowanie przedsięwzięć szkoły w środowisku lokalnym.
- Tworzenie warunków dla samorządności uczniowskiej na terenie szkoły.
- Uświadomienie uczniom wartości kulturowych i estetycznych.
- Propagowanie zdrowego trybu życia, higieny pracy i zabawy, profilaktyka uzależnień.
- Rozwijanie i propagowanie u uczniów postaw proekologicznych.

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.