Wodociągi

Mieszkańcy Gminy Michałowice zaopatrywani są w wodę z dwóch niezależnych źródeł:
- wodociągu centralnego eksploatowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie (http://www.mpwik.com.pl), oraz dwóch stacji uzdatniania wody z ujęć głębinowych monitorowanych przez Wodrol S.A. w Pruszkowie (http://www.wodrol.com).

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi ok. 93 km. Woda pobierana jest przez ok. 3 000 przyłączy, co sprawia, że już ponad 10 000 mieszkańców naszej Gminy ma dostęp do wodociągu gminnego.

Jednym ze źródeł wody dla Gminy Michałowice jest warszawski wodociąg centralny. Woda czerpana jest infiltracyjne spod dna Wisły. W trakcie procesu uzdatniania jest filtrowana przez filtry pospieszne i powolne, dezynfekowana dwutlenkiem chloru. Drugi ciąg technologiczny oczyszcza wodę pobraną z Osadnika Czerniakowskiego wykorzystując proces wstępnego utleniania, koagulacji z użyciem siarczanu glinowego, filtracji pospiesznej i dezynfekcji dwutlenkiem chloru.

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.