Artykuły

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MICHAŁOWICE z dnia 24 września 2009 r.

Zebranie odbyło się w gmachu Szkoły Podstawowej w Michałowicach.

Porządek zebrania w załączeniu.

W pierwszym terminie, o godz. 18.00, nie było kworum mieszkańców. W tym czasie zainteresowani zapoznawali się z planami budowy dróg w Osiedlu, projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice oraz projektem Zmiany Organizacji Ruchu w Osiedlu. Wyjaśnień udzielała Pani Anna Olak-Popko, przewodnicząca Zarządu.

W drugim terminie, o godz. 18.30, zebrało się 59 osób.

Zebranie otworzyła przewodnicząca Zarządu, Anna Olak-Popko, witając zebranych. Następnie odczytała skrót protokołu z poprzedniego zebrania.

W kolejnym punkcie Przewodnicząca A. Olak-Popko omówiła sytuację budżetu Zarządu.
Z roku 2008 pozostało do wydania ponad 6 tysięcy zł. Na rok 2009 przydzielono 8.403 zł (2 zł na głowę mieszkańca). Ostatnio weszła w życie nowa ustawa zmieniająca zasady wyliczania kwot przydzielanych pomocniczym organom samorządu terenowego (sołectwom). Ponieważ Ustawa nie uwzględniła istnienia we wsiach Zarządów Osiedli, Rada Gminy Michałowice przyznała Uchwałą Rady Gminy pieniądze również Osiedlom na takich samych zasadach, jak sołectwom, w wyniku czego na potrzeby Osiedla w roku 2010 przyznano 40.980 zł. Środki te obecne zebranie mieszkańców będzie musiało rozdysponować na wybrane cele.

W dyskusji poprzedzającej głosowanie nad rozdysponowaniem pieniędzy w roku 2009 i 2010 Przewodnicząca i mieszkańcy zgłosili wiele spraw:

Hałas lotniczy – z poprzednio przyznanych pieniędzy miały być opłacone pomiary hałasu lotniczego, co nie zostało wykonane. Komisarz Gminy, Pan Bolesław Kuss, porozumiał się w br. z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, który obiecał, że w 2010 r. przeprowadzi bezpłatne pomiary.

W dyskusji mieszkańcy mocno zastanawiali się nad celowością takich pomiarów i ich metodologią. Ponadto podkreślali nierównowagę pozycji mieszkańców osiedla w sporach sądowych z Zarządem Lotniska Okęcie o odszkodowanie za straty powodowane przez hałas samolotowy. Mieszkańcy zaproponowali przeznaczenie pieniędzy przyznanych na rok 2009 na analizę prawną ewentualnych korzyści z wyników pomiarów hałasu lotniczego dla Osiedla i Mieszkańców.

Podjęto Uchwałę (Nr 1 w załączeniu) o przeznaczeniu 1.220zł na prowadzenie strony internetowej Zarządu Osiedla
i 13.325zł na analizę prawną korzyści z pomiarów hałasu lotniczego.

W głosowaniu wzięły udział 43 osoby: 39 było za, 3 przeciw, 1 wstrzymała się.

W trakcie dyskusji nad tegorocznym budżetem (wraz z kwotą pozostałą po 2008 r.) podkreślano konieczność wprowadzenia monitoringu np. przejazdów tirów między Alejami Jerozolimskimi i Raszynem (należy spisywać numery rejestracyjne tych pojazdów i przekazywać je policji). Poza tym wskazano, że przy drodze na cmentarz brak ławek dla starszych osób (należy zwrócić się do Urzędu Gminy). Pytano też (p. Adamiec), czy są pieniądze na leczenie chorych kasztanów (zastrzyki ze specjalnych środków).

W dalszym ciągu zebrania Przewodnicząca poruszyła sprawę budowy parku osiedlowego. Od 4 lat istnieje projekt, są już na to pieniądze przyznane przez fundusz „norweski”. W parku mają być place zabaw dla dzieci w różnym wieku, skate dla dekarzy, a także miało być zarezerwowane w nim miejsce pod budynek, m.in. dla osiedlowych emerytów, może także dla michałowickiej biblioteki. Pan Kuss wskazał, że przygotowany jest już projekt budowy nowego budynku dla Urzędu Gminy, więc w starym może być umieszczona biblioteka.

Nastąpiła ożywiona dyskusja na temat budynku osiedlowego, m.in. przedstawiciel Urzędu Gminy, p. Pacyna, poinformował, że budowa tego obiektu nie może być realizowana w ramach w ramach grantu norweskiego. Tymczasem wykonywać można tylko te inwestycje, które zostały zatwierdzone przez grantodawców. Poza tym przygotowanie dokumentacji budowy budynku i uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń może trwać około roku.

Mieszkańcy pytali, czy biblioteka jest Osiedlowa, czy Gminna. Przewodnicząca wyjaśniła, że biblioteka jest Gminna, ale wielce zasłużona i wielokrotnie nagradzana, a jej lokalizacja była już wielokrotnie zmieniana na coraz gorszą. Z biblioteki korzystają przede wszystkim mieszkańcy Osiedla Michałowice. W dalszej dyskusji część mieszkańców opowiedziała się przeciwko lokalizacji biblioteki w planowanym budynku.

Kolejny problem: udostępnienie placu zabaw dla dzieci na terenie przedszkola w Michałowicach dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola po godzinach pracy przedszkola oraz w soboty i niedziele. Pan Kuss poinformował, że będzie to możliwe po wybudowaniu nowego ogrodzenia terenu przedszkola (połowa października br.), opracowaniu odpowiedniego regulaminu przez kierowniczkę przedszkola i zapewnienie opieki oraz środków w budżecie na ten cel.

Potem nastąpiła dalsza dyskusja nad rozdysponowaniem przyszłorocznego budżetu Zarządu Osiedla. Zaproponowano wprowadzenie stałego monitoringu okolic stacji WKD i ul. Jesionowej. Przyjęto w tej sprawie odpowiednią uchwałę.

Pani Beata Rycerska poinformowała o dofinansowaniu przez projekt „norweski” ochrony zdrowia dzieci szkolnych. Wykonano już badania stanu ich zdrowia (m.in. nadwagę), przygotowuje się zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne. Szczegóły podane są na stronie internetowej Gminy Michałowice.

Przewodnicząca Zarządu, A. Olak-Popko, poinformowała o projektach przebudowy dróg powiatowych na terenie osiedla Michałowice i poprosiła o uwagi. Uwag nie było.

Poruszono następnie problemy, które czekają mieszkańców osiedla w związku z budową skrzyżowania przy ul. Łopuszańskiej. Przewidziane są trasy zastępcze drogami powiatowymi, m.in. ul. Jesionową.

Przewodnicząca Zarządu poinformowała z kolei o wykonanym ostatnio studium zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Michałowice i pojawieniu się w nim na nowo wielu tzw. terenów rolniczych. W związku z nowelizacją odpowiednich ustaw, odrolnienie takich terenów będzie w gestii Rady Gminy, co może prowadzić do pewnej samowoli.

W dyskusji dopytywano się m.in. o status terenu położonego za kościołem parafialnym. Teren ten leży jednak na obszarze Opaczy Małej. Poza tym, jak poinformował pan Kuss, ostatnio znaleźli się spadkobiercy współwłaścicieli i starają się o zwrot tego terenu. Dotychczasowi dzierżawcy starają się o utrzymanie dzierżawy do trzydziestu lat, aby otrzymać je przez zasiedzenie. Pan Zacny, radny gminny, poinformował, że teren ten przewidziany jest do utrzymania w statusie terenów zielonych. Przy tej okazji zebrani wskazali na konieczność wymuszenia na właścicielach działek budowlanych usuwania chwastów i śmieci z ich terenów.

W kolejnym punkcie zebrania Przewodnicząca Zarządu zapytała zebranych o ocenę działalności przychodni medycznej RESMED. Pojawiły się głosy o odsuwaniu przez recepcjonistkę (telefonicznie) terminu wizyty np. o trzy dni (pan Koleja). Były jeszcze inne podobne informacje. W odpowiedzi przedstawiciele RESMEDu (m.in. prezes Zarządu RESMED, pani Elżbieta Stopyra) wyjaśnili, że chorzy z gorączką przyjmowani są tego samego dnia i że w razie potrzeby recepcjonistka łączy z lekarzem, który decyduje o stopniu zagrożenia chorego. Dalsze pretensje do RESMEDu dotyczyły przeładowanego zwykle parkingu przy przychodni. Pani Prezes wyjaśniła, że parking nie należy do RESMEDu, tylko do gminy. Przewodnicząca A. Olak-Popko, sama czynny lekarz, wskazała na niepunktualność lekarzy przychodni i zauważyła, że recepcjonistka bez wykształcenia medycznego nie może decydować o potrzebie pilnego (bądź nie) przyjęcia chorego przez lekarza, a na to pacjenci się skarżą.

Następnie Przewodnicząca A. Olak-Popko omówiła działania Zarządu Osiedla w 2009 r. (udzial w posiedzeniach Rady Gminy i Komisjach, opiniowanie projektów dotyczących Osiedla, odbiór prac na terenie Osiedla, interwencje na rzecz mieszkańców oraz przestrzegania prawa i porządku w Osiedlu.) Tego rodzaju działania Zarząd ma zamiar kontynuować w roku przyszłym.

W podjętej przy tej okazji dyskusji poruszono parkowanie przed domami na terenie gminnym, niszczenie trawników gminnych przez ciężarówki dostarczające materiały budowlane, zakłócanie ciszy nocnej przez szczekające psy, niesprzątanie z ulic psich kup, nocne huki powodowane przez petardy, które straszą wrażliwe psy, złe wykonanie krawężników przy ul. Polnej (p. Koleja), zbieranie się tam kałuż wody po deszczach, nocne wyścigi motocyklowe, brak oznakowanych przejść dla pieszych, zwłaszcza po stronie przystanku WKD w stronę Grodziska itp. Glos w dyskusji zabierali tez pp.Cendrowska, Heldt, Bzdel, Kosmaty i p. Aderek.

Na zakończenie pan Bolesław Kuss, który był mianowany przez Premiera RP komisarzem Gminy Michałowice po śmierci wójta, Romana Lawrence, omówił kilka spraw, którymi się zajmował podczas dwu i półmiesięcznego okresu sprawowania tej funkcji. Wskazał szczególnie na te, które nie udało mu się doprowadzić do końca: wprowadzenie ulgi biletowej na WKD na obszar całej gminy (jest na to szansa, bo włączają się władze gminy Pruszków) oraz budowa ujęcia wody pitnej na obszarze osiedla Michałowice (jest już wydzielona działka i przygotowana koncepcja budowy; zlecono projekt budowy stacji uzdatniania wody; rozpoczęcie budowy włączono do planu na rok przyszły; zakończenie przewiduje się za dwa lata).

Zebranie zakończono koło godziny 21.40.

Protokół opracowała Anna Olak-Popko na podstawie notatki Macieja Podemskiego oraz zapisu elektronicznego.

Content: © Copyright 2018: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.