Artykuły

Uchwała Nr 1/2008 Zebrania Mieszkańców Osiedla Michałowice z dn. 13-11-2008

Zebranie Mieszkańców Osiedla Michałowice postanawia dokonać następującego podziału środków finansowych przekazanych przez Radę Gminy na potrzeby Osiedla w roku 2008:
1. 1 098,00 zł – na prowadzenie strony internetowej Zarządu Osiedla Michałowice.
2. 7 305,00 zł – na prowadzenie monitoringu poziomów hałasu w Osiedlu Michałowice.

Jednocześnie Zebranie Mieszkańców postanawia przekazać środki finansowe rozdysponowane w roku 2007, a nie wydane w roku 2008 (zakup foto-radaru do pomiaru prędkości) na cele wymienione w punkcie 2.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice

Anna Olak-Popko

Content: © Copyright 2018: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.