Artykuły

Protokół z Zebrania Mieszkańców Osiedla Michałowice w dniu 13.11.08 r.

W zebraniu wzięło udział 30 mieszkańców Osiedla Michałowice, radni Osiedla i Wsi Michałowice oraz Wójt Gminy Roman Lawrence.
Zebranie prowadziła Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice Anna Olak-Popko

Przebieg zebrania:
1. Odczytanie i przyjęcie protokołu w roku 2007

2. Uchwałą Zebrania Mieszkańców przyjęto sposób wydatkowania środków przeznaczonych na działalność osiedla w roku 2008:

- prowadzenie strony internetowej zarządu Osiedla w roku 2009
- pomiar hałasu lotniczego przez zatrudnienie profesjonalnej firmy
Oddano 29 ważnych głosów, 28 było za, 1 wstrzymujący.
3. Dyskusja na temat budowy parku i Domu Kultury w Osiedlu Michałowice. Przewodnicząca przedstawiła na temat istniejącego już projektu parku między ulicami 11-go Listopada, Rynkową i Szkolną. Pan Wójt poinformował mieszkańców, że został sporządzany projekt tzw. centrum multimedialnego o powierzchni 2000 m, zawierającego bibliotekę z pracownia multimedialną, salę zabaw dla dzieci i salę widowiskową. Projekt w formie pisemnej przekazał przewodniczącej zarządu Osiedla.
4. Utrzymanie porządku i czystości w Osiedlu. Przewodnicząca przekazała panu Wójtowi trzy uchwały zarządu Osiedla, dotyczące m. in. kontroli wywożenia śmieci z posesji oraz czyszczenia kratek ściekowych w ulicach.
W dyskusji brali udział mieszkańcy ulicy Raszyńskiej, Ludowej, p. Szyfert, p. Lipert p. Zacny, p. Koza, p. Hanc, p. Rycerska, p. Mikuła. Poruszano temat szczekających psów na (ul. Raszyńskiej), problem wywozu z posesji opadłych liści oraz przycinania drzew przez Gminę, pytano o przeorganizowanie ruchu w Osiedlu i budowę progów na ulicach, na których ich jeszcze nie ma, o straż gminną i o problemy z parkowaniem samochodów i ruchem na ulicy Ludowej. Pytano również o przedsiębiorstwo p. Szczodrego, czy będzie się rozbudowywało oraz, jak długo będą blokowały ulice tiry należące do tego przedsiębiorcy (m. in. ulicę Kwiatową). Pytany o fabrykę elementów betonowych na Jesionowej p. Wójt odparł, że jest to zgodne z planem zagospodarowania. Dobra woda pitna - sprawa skomplikowana ze względu na stanowisko MPWiK. Policja zasiedli komisariat w grudniu tego roku.
5. Dyskusja na temat hałasu w Osiedlu związanego z bliskością lotniska.
Mieszkańcy skarżyli się na zakłócanie ciszy nocnej, niemożliwości określenia pułapu lotu i słabej pozycji mieszkańców, wnoszących roszczenia do PP Porty lotnicze.
6. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu w 2008 oraz plany na kolejny rok.
7. Padł wniosek formalny o organizowanie zebranie w innym dniu, sprawy nie rozstrzygnięto, ponieważ zebrania odbywały się już w różnych dniach i frekwencja była podobna.

Na zakończenie zebrania toczyły się jeszcze rozmowy w kuluarach, po czym mieszkańcy rozeszli się do domów.

Protokół sporządzili członkowie Zarządu Osiedla. (Protokół jest skróconą wersją przebiegu zebrania, do którego dołączony jest dźwiękowy zapis całego zebrania.)
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice
Anna Olak-Popko

Content: © Copyright 2018: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.