Artykuły

Bezpieczeństwo

Straż Pożarna

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
05-806 Komorów
Nowa Wieś
ul. Główna 2
tel: (22) 758-26-87
tel. kom. 881-444-664 (Prezes)
tel. kom. 604-220-020 (Z-ca Naczelnika)
tel. kom. 881-444-552 (Gospodarz)


E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


http://www.ospnw.pl/

 

Zarząd:
Prezes - Jerzy Pokropek
Z-ca Prezesa - Agata Haber
Naczelnik - Andrzej Mąkal
Z-ca Naczelnika - Cezary Haber
Sekretarz - Piotr Kozłowski
Skarbnik - Sławomir Gorzkowski
Gospodarz - Mariusz Janczak
Członkowie - Elżbieta Smolińska, Marcin Pokropek

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Marek Prusak
Sekretarz -
Członek - Piotr Wiśniewski

Obrona cywilna

 

Szefem Obrony Cywilnej Gminy Michałowice jest Wójt

Inspektor ds. obronności i obrony cywilnej: Kazimierz Wojciechowski

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
05-816 Michałowice
pokój nr 126, I piętro
tel. 22 350 91 64
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Inspektor ds. obronności i obrony cywilnej zajmuje samodzielne stanowisko podległe Wójtowi.
Prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, obronności i obrony cywilnej.
 
Do zadań stanowiska ds. Obronności i Obrony Cywilnej:

 1. zapewnienie Wójtowi Gminy możliwości kierowania i koordynacji współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych na wypadek klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zagrożeń ludności,
 2. organizowanie przedsięwzięć dotyczących planowania i realizacji przygotowań obrony cywilnej na terenie Gminy, obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, współpraca w tym zakresie z referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie Gminy, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Pruszkowskiego
 3. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji w zakresie obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 4. planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony ludności, zakładów pracy i instytucji, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury w sytuacjach zagrożenia i w czasie wojny,
 5. planowanie i kierowanie tworzeniem, przygotowaniem do działania, działaniem i zaopatrzeniem formacji obrony cywilnej,
 6. przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania, organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego, kierowania obronnością i obroną cywilną,
 7. przygotowywanie projektów zarządzeń o ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych,
 8. organizacja szkoleń i popularyzowanie zagadnień z obronności, obrony cywilnej dla formacji OC, ludności, pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
 9. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień przy przygotowaniu i organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy oraz czynności związanych z nakładaniem świadczeń rzeczowych i osobistych,
 10. planowanie środków finansowych na realizację zadań dotyczących obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Incydent bombowy

Policja radzi

 

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE TERRORYZMU

Terroryzm, to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub ich własności, w celu:

 • zastraszenia,
 • przymuszenia,
 • okupu.


Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostępie do podstawowych usług, takich jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna, telekomunikacja, komunikacja miejska.

W strukturach polskiej Policji funkcjonują pododdziały antyterrorystyczne i komórki minersko-pirotechniczne, specjalnie przygotowane do tego, aby zapobiegać i stawiać czoła aktom terroru.

Jednym z możliwych aktów terrorystycznych jest zamach bombowy. Specyfika zamachu bombowego polega na tym, że nie rozróżnia on "swoich" czy "obcych". Jego ofiarą może stać się każdy, kto będzie przebywał w pobliżu miejsca wybuchu. Nie mają na to wpływu jego poglądy polityczne lub stan majątkowy.

Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia takiej sytuacji jest niezwykle ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistycznych służb ratunkowych . Informacji o zagrożeniu „incydentem bombowym” nie wolno bagatelizować ani lekceważyć.

ZAPAMIĘTAJ!
Wybuch jest sytuacja nagłą i nieodwracalną;
Ludzki organizm nie jest przystosowany do zjawisk, jakie towarzyszą wybuchowi i nie jest w stanie zareagować na wybuch, "akcja jest szybsza od reakcji";
Jeśli widzisz „bombę”, to ona „widzi” też ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.

II. SYMPTOMY WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA „INCYDENTEM BOMBOWYM”

Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne. Tak więc trzeba zwracać uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, np. na zakupach, w podróży, podczas uczestnictwa w imprezach masowych (np. koncertach muzycznych) lub uroczystościach religijnych itp. miejscach, gdzie przebywa duża liczba osób.

Zainteresowania i uwagi wymagają:

 • rzucające się w oczy lub po prostu "dziwne zachowania osób;
 • pozostawione bez opieki przedmioty: teczki, paczki, pakunki itp.;
 • osoby ubrane nieadekwatnie do występującej pory roku;
 • samochody, a w szczególności furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów, synagog, meczetów, miejscach organizacji np.imprez masowych,


Należy pamiętać, że terrorysta nie zawsze musi być odmiennej narodowości i wyróżniać się z tłumu szczególnym wyglądem. O swoich spostrzeżeniach poinformuj: służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, Straż Miejską lub Policję.

III. JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA „INCYDENTEM BOMBOWYM”


Oto kilka rad, przygotowanych przez ekspertów z Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Możesz przygotować się na wypadek powstania tego typu zagrożenia w budynku użyteczności publicznej, tzn.:

Zawczasu pomyśl, którędy można się ewakuować w pośpiechu z budynku, metra lub zatłoczonych miejsc.
Zapamiętaj, gdzie znajdują się klatki schodowe i wyjścia ewakuacyjne.
Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu. Zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia.
Należy również pamiętać o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków oraz nie pozostawiać bagażu bez opieki.
Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić:

 • służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w danym miejscu;
 • administratorowi terenu, na którym zdarzenie ma miejsce;
 • Policji lub Straży Miejskiej.

Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

Zawiadamiając Policję należy podać następujące informacje:

 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, ujawniony podejrzany przedmiot);
 • treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;
 • numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;
 • adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej;
 • opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.

Wskazane jest uzyskanie od Policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia.

Ogłoszenie alarmu bombowego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego:

Do czasu przybycia Policji akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych np. supermarketach, halach widowiskowo-sportowych, kinach niezwłocznie udaj się do wyjścia, zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych osób.

Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.

Podejrzanych przedmiotów NIE WOLNO DOTYKAĆ! O ich lokalizacji należy powiadomić administratora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.
Po ogłoszeniu ewakuacji, należy zachować spokój i opanowanie, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.
W przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie „ratuj” na siłę swojego samochodu – życie jest ważniejsze.
Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu twojej pracy, należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery itp.).
Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.

Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne służb ratunkowych.

/na podstawie materiałów MSWiA/

Postępowanie z urządzeniami i instalacjami ogrzewczymi

 

Podstawowe zasady postępowania z urządzeniami i instalacjami ogrzewczymi


Sezon grzewczy związany jest rokrocznie ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłowościami przy użytkowaniu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe.Pożary te obok strat materialnych stwarzają poważne zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część pożarów dotyczy eksploatacji urządzeń grzewczych w porze nocnej bądź też pozostawionych bez nadzoru dorosłych domowników. Najczęstszymi przyczynami zagrożeń i pożarów z tego tytułu jest nieznajomość bądź lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego związanego 2 eksploatacją tych urządzeń.
Bezpieczeństwo pożarowe urządzeń i instalacji grzewczych.

Ogrzewanie piecowe na paliwo stałe

Przed sezonem grzewczym należy sprawdzić stan techniczny urządzeń grzewczych i przewodów dymowych w szczególności czy:

 • nie jest zatkany przewód kominowy,
 • nie występują uszkodzenia komina, brak lub uszkodzenie zewnętrznej wyprawy komina, drzwiczek od przewodów kominowych i kanałów przełazowych,
 • do komina nie zostały wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne części konstrukcji budowlanych,
 • odległość od palnej konstrukcji budynku od wewnętrznego lica przewodów dymowych nie jest mniejsza niż 30 cm,
 • rury dymowe bez zabezpieczenia nie są przeprowadzone przez palne stropy, ściany lub dachy, właściwie są podłączone paleniska do przewodów kominowych lub czy są właściwie włączone do przewodów wentylacyjnych,
 • przy drzwiczkach wycierowych i kontrolnych nie są składowane palne materiały w odległości mniejszej niż 0,5 m,

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych :

 • od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku,
 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej 1 raz w miesiącu


Zanieczyszczenia 2 przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych obiektach należy usuwać co najmniej 1 raz w roku.


Warunki bezpiecznej eksploatacji domowych butli z gazem płynnym propan-butan


Sprawne technicznie butle z gazem płynnym powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych. Muszą przy tym być spełnione następujące warunki w odniesieniu do budynków mieszkalnych:

 • wewnątrz budynku nie mogą znajdować się butle o zawartości, gazu powyżej 11 kg,
 • w każdym mieszkaniu wewnątrz budynku mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 butle o zawartości gazu nie większej niż 11 kg, zasilające dwa odrębne odbiorniki gazowe
 • butle te powinny być podłączone do instalacji
 • niedozwolone jest przechowywanie wewnątrz budynku mieszkalnego butli napełnionej gazem i nie podłączonej do instalacji gazowej,
 • odległość butli od powierzchni promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.) powinna wynosić, co najmniej 1,0 m oraz wyłączników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urządzeń powodujących iskrzenie,
 • jeżeli butlę umieszczono w szalce lub obudowie, wówczas w drzwiach albo ściance szalki należy wykonać w najniższym i najwyższym punkcie otwory te powinny być zabezpieczone siatką,
 • butle powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem, dostępem dzieci itp.
 • temperatura pomieszczeń, w których mają pozostawać butle napełnione gazem nie może przekraczać 35 stopni C,
 • butli i odbiorników w żadnym przypadku nie wolno umieszczać w piwnicy ani w pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu.

Ponadto butli z gazem płynnym nie wolno umieszczać w:

 • szybach instalacyjnych budynków mieszkalnych i innych,
 • pomieszczeniach sypialnych i kuchniach mieszkalnych,
 • kotłowniach,
 • garażach i innych miejscach, gdzie znajdują się pojazdy samochodowe oraz na strychach.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • Wietrzenie pomieszczeń, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe.
 • Nie wolno używać ognia, gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu.
 • Nie wolno zastawiać dostępu do butli oraz odbiorników gazu,
 • Po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu zamknąć wszystkie kurki gazowe.

Puste butle po gazie płynnym należy traktować z zachowaniem tych samych środków ostrożności, jak przy butlach pełnych, gdyż zawierają jeszcze pary tego gazu.


Urządzenia ogrzewcze - zasady bezpiecznej eksploatacji.


Najczęstsze przyczyny pożarów ze strony instalacji elektrycznych wynikają z nieostrożności osób posługujących się nimi, ustawiania urządzeń grzejnych w pobliżu materiałów palnych, na podłożu palnym lub wadliwe ich działanie.W związku z powyższym, aby ograniczyć zagrożenie pożarowe ze strony eksploatacji urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących zasad:

 • zachować odległość co najmniej 0,5 m pomiędzy oprawami oświetleniowymi a materiałami palnymi,
 • ustawić grzejne urządzenia elektryczne na niepalnych podstawach lub płytach jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 • bez dozoru nie pozostawiać włączonych do sieci przenośnych grzejników, kuchenek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej pracy (z wyjątkiem grzejników akumulacyjnych),
 • osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji zawodowych nie wolno dokonywać samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • niedopuszczalne jest zakładanie instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych, np.: zawieszanie przewodów bezpośrednio na hakach, gwoździach, owijanie lamp papierem, itp.
 • należy stosować się do poleceń producenta, odnośnie użytkowania i konserwacji,
 • nie wolno instalować opraw oświetleniowych oraz osprzętu typu: wyłączniki, przełączniki,gniazda wtyczkowe nie zabezpieczonych od podłoża palnego materiałem niepalnym.


Przygotował
kpt. Lesław Pawul

Policja

 

Komisariat Policji w Michałowicach:

ul. Kuchy 15
05-820 Reguły
tel. 22 60-46-268
fax 22 604 64 06

 

http://kpppruszkow.policja.waw.pl/portal/ppr/500/1231/Komisariat_Policji_w_Michalowicach.html

Komendant: asp. sztab. Piotr Ziembiński
Zastępca Komendanta: st. asp. Mariusz Jarmołkowicz

 

Dzielnicowi Komisariatu policji w Michałowicach

asp. Jarosław Knąber
tel. 22-604-62-68
kom. 600-997-517


asp. Darisuz Michalski
tel. 22-604-62-68
kom. 600-997-471

Szczegółowe rewiry dzielnicowych:

http://kpppruszkow.policja.waw.pl/portal/ppr/466/1238/KP_Michalowice.html

 

Komenda powiatowa w Pruszkowie:

ul. Kraszewskiego 8, 05-800 Pruszków
tel. 22 604- 62- 13
fax. 22 604- 62- 07

 

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie: mł. insp. Waldemar Perdion

I Zastępca Komendanta Powiatowego: mł. insp. Karol Siedlak

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie: podkom. Dariusz Nawrotnik

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.