Artykuły

Gminne Przedszkole w Michałowicach

ul. Szkolna 13
05-816 Michałowice
Godziny przyjęć dyrektora: środa 16.00-17.00
Tel.: (22) 723-83-80
Fax: (22) 723-83-80
www.przedszkole.michalowice.pl

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

STATUT GMINNEGO PRZEDSZKOLA W MICHAŁOWICACH

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Gminne przedszkole w Michałowicach, zwane dalej ,, przedszkolem ’’ jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Michałowicach przy ul. Szkolnej 13.
3 .Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Michałowice.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Gminne Przedszkole w Michałowicach
ul. Szkolna 13
05- 816 Michałowice
tel. (022) 723 - 83 - 80

6. Przedszkole działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
b) Ustawy z dnia 26.11.5 o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r.Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami).
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze zmianami).
d) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami).
e) Zarządzenia Nr 47 Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 12 lipca 1978r. w sprawie powołania Państwowego Przedszkola w Michałowicach.
f) Uchwały Nr XXVII/119/92 Rady Gminy Michałowie z dnia 22 czerwca 1992r.w sprawie nadania Statutu Gminnym Przedszkolom w Michałowicach, Komorowie i Nowej Wsi.
g) Niniejszego statutu.

7. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
a) Gminę Michałowice,
b) Rodziców, w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

8. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
9. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
10. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców. Terminy przerw zatwierdzone są w arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola na dany rok szkolny.
11. Przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na każdy rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
d) współdziałaniu z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
e) przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,
b) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
c) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenia symboli graficznych,
d) integrowanie treści edukacyjnych,
e) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,
f) współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy specjalistycznej.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez następujące przedsięwzięcia:
a) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek,
b) w grupie najmłodszej jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki,
c) podczas pobytu dzieci w ogrodzie , zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
d) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci - jedna osoba dorosła, e) dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch nauczycielek pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym,
f) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu,
g) Rada Rodziców ma możliwość w porozumieniu z dyrektorem placówki wyrażać opinie na temat doboru nauczyciela.

4. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Dzieci mogą być odbierane przez osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów.

§ 3

1. Na życzenie rodziców, dzieci mogą również uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka ogólnorozwojowa, język angielski, zajęcia taneczne i rytmiczne, plastyka itp.). Organizacja tych zajęć uwzględnia w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci:
a) zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców,
b) czas trwania tych zajęć wynosi około 15-20 minut dla dzieci 3-4 letnich, a 30 minut dla dzieci 5-6 letnich,
c) organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki, po realizacji programu wychowania,
d) sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola

§ 4

Zgodnie z Ustawą o systemie Oświaty z późniejszymi zmianami organami przedszkola są:

a) Dyrektor przedszkola wybierany w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających kwalifikacje nauczyciela przedszkola i co najmniej pięcioletni staż pracy.
•Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce,
•kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
•sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli,
•sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne,
•realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
•dysponuje środkami finansowymi placówki oraz ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie,
•wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,
•dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
•dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród, i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
•dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców,
•dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

b) Rada Pedagogiczna:

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia,
•w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce,
•w zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
•przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola,
•zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w kwartale,
•nicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:

a) dyrektor,
b) rada pedagogiczna,
c) organ prowadzący,

•termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości na tydzień przed posiedzeniem.
•osoba zwołująca radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie,
•Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

•rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany,
•rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora placówki,
•uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
•zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste.
•Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) organizację pracy placówki,
b) wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
c) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

c) Rada Rodziców:

Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
•współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,
•uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci,
•rada rodziców:

a) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy,
b) ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania placówki do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem.

•w celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł,
•wyboru członków do rady rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń,
•rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego,
•rada powinna liczyć co najmniej 6 osób,
•zebrania rady są protokołowane,
•w posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor placówki, ewentualnie inne osoby zaproszone przez radę,
•powstanie rady rodziców pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola na wniosek: rady pedagogicznej i rady rodziców.

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
a) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci,
b) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,
c) zebranie ze wszystkimi rodzicami organizowane jest na początku roku szkolnego i w miarę potrzeb.
d) rodzice mają prawo znać program pracy placówki, zadania rocznego planu pracy przedszkola oraz tematy i treści miesięcznych planów pracy w danym oddziale,
e) współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu placówki.

2..Wszelkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. W szczególnych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w oddziale może przekroczyć 25.

§ 6

1. Praca dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:

a) podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
b) programu wychowania w przedszkolu, wybranego z zestawu programów przez radę pedagogiczną.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
• z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,
• z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
5. Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 7

1. Przedszkole jest przedszkolem wielooddziałowym.

§ 8

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 kwietnia. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący .
2. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
d) terminy przerw w pracy przedszkola.

§ 9

1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora i radę pedagogiczną,
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy, założeń programowych, zainteresowań dzieci i oczekiwań rodziców.

§ 10

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z pkt. 3.
2. Przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na każdy rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.

a) świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
b) Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach: od 8:00 do 13:00.

3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora. Terminy przerw zatwierdzone są w arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola na dany rok szkolny.
4. Wysokość opłat za świadczenia związane z pobytem dziecka w przedszkolu wykraczające poza realizację podstaw programowych ustalana jest corocznie przez organ prowadzący.
5. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
6. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor na wniosek intendentki i rady rodziców,

a) w przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2, lub 3 posiłków. Za jeden posiłek pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki dziennej. Za dwa posiłki pobiera się opłatę w wysokości 80% stawki dziennej.
b) koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub opiekunów,
c) pracownicy płacą 50% stawki żywieniowej, przy czym mogą wcześniej dokonać wyboru ilości posiłków.

7. W przypadku nieobecności dziecka, przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową.
8. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są „z góry” za każdy miesiąc w dniach ustalonych tj. do 10 każdego miesiąca.

ROZDZIAŁ V
Pracownicy przedszkola

§ 11

1.W przedszkolu zatrudnieni są: dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi.
2.Zasady wynagradzania i zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
3.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
4.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

5.Do zakresu zadań nauczyciela należy:
•planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,
•pisanie planów miesięcznych,
•codzienne prowadzenie zajęć i odpowiedzialność za ich jakość,
•współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,
•tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci ich zdolności, zainteresowania, dążenie do pobudzania procesów rozwojowych i optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
•wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń,
•prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
•stosowanie twórczych i nowoczesnych metod wychowania i nauczania,
•otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka i dostosowanie metod i form pracy do jego możliwości, zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka,
•planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
•dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń ,
•eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
•prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
•współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

6. Nauczyciel odpowiada za:
•życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
•realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
•branie czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,
•realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

7. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.
8. Szczegółowe zadania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 12

1 W przedszkolu liczącym co najmniej 5 oddziałów , dyrektor przedszkola może za zgoda organu prowadzącego utworzyć stanowisko wicedyrektora .

ROZDZIAŁ VI
Rodzice

§ 13

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice maja prawo do:
•zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
•uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
•uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
•wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
•wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa i radę rodziców.

3.Spodkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli.

4.Wspópraca z rodzicami jest prowadzona w następujących formach:
•zebrania grupowe,
•konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielem,
•zajęcia otwarte,
•imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców i dzieci.

ROZDZIAŁ VII
Wychowankowie przedszkola

§ 14

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
3. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - edukacyjnego, uwzględniając prawa i obowiązki dzieci zawarte w Konwencji Praw Dziecka m. in.:

a) zaspakajania potrzeb,
b) akceptacji takim jakim jest,
c) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
d) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
e) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
f) posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić w każdej sprawie,
g) spolegliwych umów z dorosłymi,
h) doświadczania konsekwencji własnego postępowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
i) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu na ,,rozkaz”,
j) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb.

§ 15

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest ,,Karta zgłoszenia do przedszkola”.
2. W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej.

3. Powołana komisja kwalifikacyjna składa się:
a) z przedstawicieli rady pedagogicznej,
b) z przedstawicieli rodziców,
c) z dyrektora przedszkola,

4. Komisji przewodniczy dyrektor przedszkola.

5. Kryteria przyjęć do przedszkola są następujące:
a) dzieci 6 - letnie,
b) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,
c) matek lub ojców, wobec których, orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na odrębnych przepisów,
d) dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,

6. Dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkola ustala komisja kwalifikacyjna.

§ 16

1. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej, dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków gdy:
a) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 2 tygodni, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności,
b) rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole,
c) przed skreśleniem dziecka z listy wychowanków, dyrektor informuje
rodziców na piśmie o planowanej decyzji.

ROZDZIAŁ VIII
Przepisy końcowe

§ 17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
4. Obsługę administracyjno – księgową prowadzi ZOEAS Gminy Michałowie z siedzibą w Nowej Wsi.
5. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracj.
6. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się
a)wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
b)udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola wszystkim zainteresowanym.
8.Statut wchodzi z dniem uchwalenia.


Dyrektor Przedszkola Rada Pedagogiczna


Michałowice dnia……04.02.2004r…………

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.