Artykuły

Zebranie mieszkańców 2016

ZAPROSZENIE NA OGÓLNE ZEBRANIE

Na podstawie § 5 ust. 3 pkt 2 Statutu Osiedla Michałowice Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców, które odbędzie się 21.09.2016 r o godzinie 19:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Michałowicach ul. Szkolna 15.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Zatwierdzenie porządku obrad
  3. Wybór sekretarza zebrania
  4. Przyjęcie protokołu z zebrania z dn.05.07.2016 r.
  5. Prezentacja nowopowstałego Stowarzyszenia „ Głos Mieszkańców Gminy Michałowice”
  6. Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności ZOM od 28.09.2015r do 21.09.2016r
  7. Przyjęcie uchwały o podziale środków finansowych dla Zarządu Osiedla Michałowice
  8. Propozycje do budżetu Gminy
  9. Sprawy wniesione

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie o godz. 19:00 zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 19:30.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Michałowice

Beata Rycerska

Content: © Copyright 2019: Zarząd Osiedla Michałowice
Template: Joomla 3.0 templates. All rights reserved.